PRAVNO OBAVEŠTENJE INTERNET STRANICE WWW.TERME-OLIMIA.COM

Sva prava, svih internet stranica www.terme-olimia.com zadržana su. Sve informacije i materijali, kako pisani, tako i grafički, na internet stranicama www.terme-olimia.com su u zakonski dozvoljenom okviru predmet autorske zaštite ili drugog oblika zaštite intelektualne svojine preduzeća Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek (u nastavku Terme Olimia), i sa njim povezanih ugovornih partnera, čiji sadržaji su uključeni na internet stranice www.terme-olimia.com.

PRIVATNOST I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Terme Olimia d.d. poštuje i štiti vašu privatnost. Kad pretražujete po internet stranicama www.terme-olimia.com, vi ste anonimni, lične podatke ne prikupljamo, osim u slučaju, kad pristanete na korišćenje kolačića (više o korišćenju kolačića na internet stranicama www.terme-olimia.com možete pročitati na stranici sa obrazloženjem funkcionisanja kolačića). Za svrhe statistike Terme Olimia zadržavaju samo pravo zadržavanja onih podataka posetilaca internet stranice, iz kojih ne proizilaze individualne osobine pojedinca.

Bez obzira na navode u prethodnom stavu, prilikom svake posete internet stranicama www.terme-olimia.com na internet serveru se automatski čuvaju dnevničke datoteke internet servera (npr. IP broj - broj, koji identifikuje određeni računar odn. drugi uređaj na internetu). Naime, svetska mreža funkcioniše tako, što se na internet serveru, gde je hostovana internet stranica, beleže određeni podaci o poseti internet stranicama, kao što su IP broj, verzija pretraživača, vreme posete i slično. Terme Olimia i njihovi ovlašćeni izvođači tako prikupljene podatke ne obrađuju posebno i ne povezuju ih s drugim podacima.

Na nekim delovima naših internet stranica, zbog korespondencije, registracije na internet stranicama, upita, popunjavanja obrasca za prijem novosti, prijema promocija, primanja obaveštenja, kupovine, popunjavanja obrasca za rezervaciju ili učešća u nagradnim igrama ili učlanjenja u  Wellcard klub itd., moraćete nam poveriti svoje lične podatke. Terme Olimia kao upravljač ličnim podacima garantuje i obavezuje se da će lične podatke štititi kao poverljive, u skladu sa odredbama važećeg zakonodavstva. Podatke, koje nam dostavljate, nećemo otkrivati trećim ili neovlašćenim licima i koristićemo ih i obrađivati isključivo za svrhe, za koje ste nam ih dostavili.

Primljene lične podatke nećemo obrađivati do završetka trajanja ugovorne obaveze odn. dok imamo legitimni interes za obradu tih podataka odn. dok nam to diktira zakonski osnov. U slučaju pretplaćivanja na primanje raznih novosti, promocija i obaveštenja, kao i u slučaju učlanjenja u Wellcard klub, vaše lične podatke ćemo obrađivati do vašeg opoziva. U slučaju učešća u nagradnim igrama vaše lične podatke ćemo obrađivati do roka, navedenog u okviru određene nagradne igre.

Sa primanja novosti, promocija i obaveštenja, kao i Wellcard kluba, možete se odjaviti u bilo kom trenutku tako, što ćete u primljenoj elektronskoj poruci kliknuti na obeleženi link ili tako, što ćete poslati elektronsku poruku na info@terme-olimia.com, odn. poslati pisanu odjavu na adresu Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek.

U slučaju, ako želite da saznate, koje vaše lične podatke i za koje svrhe obrađujemo odn. želite da iskoristite neki od zakonskih zahteva z vezi sa obradom vaših ličnih podataka (upoznavanje, ograničenje, brisanje, ispravka, prenos podataka ili podnošenje prigovora), pošaljite pisani zahtev na adresu Terme Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek.

Zbog ostvarivanja svrhe nesmetanog funkcionisanja i poboljšanja korisničkog iskustva, internet stranica sadrži tzv. kolačiće (cookies), a više o tome možete pročitati na strani sa obrazloženjem funkcionisanja kolačića.

Prostor, u kome se nalazi server internet stranice, fizički je zaštićen na odgovarajući način.

PRIVATNOST I BEZBEDNOST LIČNIH PODATAKA OVLAŠĆENIH IZVOĐAČA ODN. OBRAĐIVAČA TERMI OLIMIA

Gooya d.o.o. je održavalac, staratelj i domaćin internet stranice www.terme-olimia.com i u skladu s ugovorom s Termama Olimia i za Terme Olimia obavlja zadatke u pogledu održavanja i nadogradnji portala. Gooya d.o.o. i eventualna druga eksterna preduzeća, koja za Terme Olimia obavljaju određene aktivnosti u okviru portala i u vezi s obradom ličnih podataka, i s kojima Terme Olimia imaju zaključen ugovor, obavezuju se da će lične podatke obrađivati samo u okviru ovlašćenja Termi Olimia i da ih ne obrađuju i da ne smeju da ih obrađuju za bilo koje druge svrhe.

UPOZORENJE U POGLEDU NEOVLAŠĆENOG ILI NEPRAVILNOG KORIŠĆENJA

Zbog razloga bezbednosti, kao i zbog obezbeđivanja nesmetanog korišćenja svim korisnicima, Terme Olimia koriste programe za praćenje saobraćaja i za identifikaciju neovlašćenih pokušaja učitavanja ili menjanja informacija ili nekog drugog načina pričinjavanja štete. U slučaju ovlašćenih zakonitih istraga i u skladu s potrebnim zakonskim postupcima informacije iz tih izvora mogu se koristiti za identifikaciju pojedinaca.

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Sve informacije i materijali na internet stranicama www.terme-olimia.com su informativne prirode. Terme Olimia se trude da održe pravilnost, ažurnost i potpunost objavljenih podataka, ali za njihovu tačnost i sveobuhvatnost ne preuzimaju bilo kakvu pravnu odgovornost, koja se odnosi na preciznost, potpunost ili upotrebljivost bilo koje informacije, proizvoda ili opisanog postupka.

Ni preduzeće Terme Olimia, ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice, koje je učestvovalo u nastanku i izradi ove internet stranice, ne odgovara za eventualnu štetu koja bi proizašla iz pristupa, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja informacija na ovim internet stranicama ili za bilo kakve greške ili nedostatke u njihovom sadržaju.

Terme Olimia ne mogu biti odgovorne za oštećenja (uključujući ona, koja prouzrokuju virusi) računarske opreme, mobilnih telefona ili bilo koje druge aplikacije, preko koje se može pristupati internet stranici www.terme-olimia.com, zbog posete korisnika internet stranici ili bilo kakvog korišćenja iste. Terme Olimia nisu odgovorne za bilo kakvu štetu bilo koje vrste, koja bi mogla nastati zbog korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica.

Terme Olimia zadržavaju pravo izmene sadržaja internet stranice www.terme-olimia.com u bilo kom trenutku, na bilo koji način i bez obzira na razlog bez prethodnog obaveštenja, i ne preuzimaju bilo kakvu odgovornost za bilo kakve posledice takvih izmena.

SPOLJNE VEZE

Zbog prikladnosti ili promocije neke internet stranice ili podstranice www.terme-olimia.com mogu da sadrže linkove na različite eksterne stranice, kao što su na primer druge internet stranice, pojedinačne stranice i drugi resursi. Za dostupnost, sadržaj ili greške eksternih linkova ne odgovaramo, a takođe korisnici internet stranice www.terme-olimia.com ne mogu da pretpostavljaju, da internet stranice eksternih linkova poštuju jednake principe u pogledu poštovanja privatnosti i zaštite ličnih podataka, kao što ih poštuju Terme Olimia. Prilikom posete i korišćenja povezanih internet stranica odgovornost Termi Olimia isključena je u svim slučajevima.

AUTORSKA PRAVA

Ove internet stranice sadrže materijale, koji su zaštićeni po autorskom pravu. Na tim materijalima autori učesnici odnosno drugi nosioci autorskih prava zadržavaju prava na reprodukciju ili redistribuciju. Za sva lica, koja reprodukuju ili redistribuiraju te informacije, očekuje se da poštuju uslove i obaveze, koje zahtevaju autori odnosno nosioci autorskih prava. Tako zaštićeni materijali se bez obzira na to mogu citirati i koristiti u dobroj veri, u skladu s propisima o autorskim pravima.

OBJAVE POSETILACA INTERNET STRANICA WWW.TERME-OLIMIA.COM

Terme Olimia nisu odgovorne za lična mišljenja, komentare, ocene ili neodgovarajuće sadržaje, prisutne na stranicama www.terme-olimia.com, koji su objavljeni od strane posetilaca tih internet stranica.

Zapisi, navedeni u prethodnom stavu na internet stranicama www.terme-olimia.com, odraz su lične ocene i mišljenja autora i ne predstavljaju stavove Termi Olimia.

Zadržavamo pravo da po svojoj proceni i bez objašnjenja uklonimo ili izmenimo bilo koji zapis, objavljen na internet stranicama www.terme-olimia.com, koji na bilo koji način krši prava drugih ili je na bilo koji način nezakonit, uvredljiv, sramotan, vulgaran ili sporan na bilo koji drugi način.

REZERVACIJA PREKO INTERNET STRANICA WWW.TERME-OLIMIA.COM

Na našim internet stranicama nudimo vam dva načina rezervacija naših kapaciteta.

Prvi je putem elektronske pošte, gde nam dostavljate vaš upit, a mi vam dostavljamo ponudu. Sam upit odnosno naša ponuda ne smatraju se potvrđenom rezervacijom, jer je suštinski uslov za važenje prijave vaša potvrda rezervacije odnosno naše ponude. U slučaju da potvrdu ne primimo, smatra se da rezervacija nikad nije bila urađena.

Osim navedenog načina nudimo vam i mogućnost direktne rezervacije i plaćanja kreditnom karticom preko interneta. U tom slučaju će rezervacija biti potvrđena i plaćena odmah, čim konačno potvrdite postupak plaćanja. Naravno, time vam garantujemo da ćete dobiti upravo takav smeštaj, kakav ste odabrali.

Ukoliko će sa vama boraviti i deca, navedite i predviđeni broj, z koji je potrebno platiti boravak. S obzirom na predviđeni broj dece i druge podatke rezervacije cena aranžmana se izračunava automatski i ispisuje se na ekranu. Obaveštavamo vas da se u slučaju rezervacija i plaćanja putem interneta smatra da se pročitali ove uslove i da se s njima slažete.

Gost ima pravo na rezervaciju. U slučaju, kad gost otkaže aranžman, Terme Olimia imaju pravo na povraćaj troškova zbog otkazivanja. Visina povraćaja troškova otkazivanja aranžmana zavisi od vremena, kad je gost dostavio obaveštenje o otkazivanju. Terme Olimia imaju pravo na sledeće procente cene aranžmana u slučaju otkazivanja istog:

- otkaz do 2 dana pre dolaska – troškovi otkaza u visini 1 noćenja u izabranoj smeštajnoj jedinici
- u slučaju nedolaska - troškovi otkaza u visini 1 noćenja u izabranoj smeštajnoj jedinici

U slučaju izmene aranžmana na sopstvenu želju ili zbog više sile, a bez postojanja razloga za to na strani Termi Olimia zbog nepravilno izvršene usluge, gost nema pravo da zahteva bilo kakvu odštetu ili smanjenje cene. Gost mora obaveštenje o otkazivanju da dostavi putem telefona (+386/3/829-78-36) ili poslati elektronskom poštom na adresu info@terme-olimia.com ili u pisanom obliku na adresu službe za rezervacije Termi Olimia d.d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek.

Sve cene iz ponude Termi Olimia sadrže porez na dodatu vrednost. U slučaju spora između stranaka za sve sporove je nadležan stvarno nadležni sud u Celju.

KONTAKT

U slučaju pitanja u vezi sa zaštitom vaših ličnih podataka prilikom korišćenja ove internet stranice i u slučaju drugih pitanja u vezi sa ovom internet stranicom pošaljite elektronsku poruku na dpo@terme-olimia.com.

IZMENE PRAVNOG OBAVEŠTENJA INTERNET STRANICE WWW.TERME-OLIMIA.COM:

Poslednji put ažurirano 10. 05. 2018.