Informacije javnega značaja

V skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je stopil v veljavo z dnem 17. 4. 2014, družba Terme Olimia d.d. na tem mestu objavlja informacije javnega značaja.

Javni razpis za oddajo ponudbe

Vabimo vas k oddaji ponudbe za gradnjo objekta »Bazenski kompleks hotela Breza«. 

1. Ime in sedež investitorja: TERME OLIMIA, d. d., Zdraviliška cesta 24,  3254 Podčetrtek, matična številka 5090822000, ID za DDV SI26743922

2. Predmet ponudbe:- gradnja objekta »Bazenski kompleks hotela Breza«;- koordinacija del, ki jih bo na objektu izvajal investitor ali drug izvajalec. Ponudba se lahko odda tudi samo za ločen sklop del (npr. strojne instalacije, hortikultura …). Gradnja objekta obsega vsa dela, potrebna za gradnjo novega objekta, dokončanje, predajo in obratovanje objekta.

3. Predvidena vrednost del: 3 mio. EUR.

4. Z oddajo ponudbe na podlagi tega vabila ponudnik pristaja na pogoje iz navodil za izdelavo ponudbe in posebni pogoj, da bo kot izbrani najugodnejši ponudnik sklenil gradbeno pogodbo ter zgradil objekt in dobavil ter montiral opremo skladno s projektno in upravno dokumentacijo.

5. Dokumentacijo za izdelavo ponudbe, ki obsega navodila za izdelavo ponudbe s prilogami, PZI projekte s popisi del v elektronski obliki, lahko dvignete od 11. 8. 2023 od 11. ure naprej v tajništvu družbe ob predhodnem plačilu nadomestila. Vse potrebne informacije, navodila in razlage za izdelavo ponudbe lahko pridobite vsak delavnik med 8.30 in 10. uro na sedežu družbe. Pooblaščena oseba je g. Ivan Pelc (tel. št.: 03 829 78 11, e-naslov: ivan.pelc@terme-olimia. com). Nadomestilo za navedeno dokumentacijo v višini  1000,00 EUR + DDV je treba plačati pred dvigom dokumentacije na transakcijski račun investitorja  št. SI56 02234-0010397381.

6. Predvideni roki: • začetek del: 15. 10. 2023, • dokončanje vseh del: 15. 5. 2024, • tehnični pregled: 20. 5. 2024, • kakovostni pregled pred izročitvijo objekta investitorju: 23. 5. 2024, • pridobitev uporabnega dovoljenja: 10. 6. 2024, • izročitev objekta investitorju 13. 6. 2024, • otvoritev objekta: 14. 6. 2024.

7. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so:  • usposobljenost ponudnika za izvajanje del, • ponujeni rok za izvedbo del, • reference za objekte podobnega obsega in vrednosti, • cena, • plačilni pogoji, • jamčevalni in garancijski roki, • boniteta, • druge ugodnosti.

8. Vrstni red navedenih meril ni v korelaciji s pomembnostjo teh meril. Najcenejši ponudnik ni nujno najugodnejši. Prednost pri izbiri bo imel ponudnik, ki bo zagotovil kakovostno gradnjo objekta v najkrajšem optimalnem tehnološkem roku in ki bo lahko ponudil ugodnejše plačilne pogoje, kot so določeni v dokumentaciji.

9. Ponudbe je treba oddati najkasneje do 15. 9. 2023 do 12. ure na naslov Terme Olimia, d. d., Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek, v tajništvu investitorja. Ponudbe prispele po tem roku bodo avtomatsko izločene.

10. Ponudbe morajo biti oddane v zaprtih ovojnicah z oznako »Ponudba za Bazenski kompleks hotela Breza – ne odpiraj«.

11. Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni po datumu odpiranja ponudb. 

12. Investitor ima pravico po prejemu ponudb po lastni presoji in odločitvi vse ali zgolj nekatere ponudnike povabiti na razgovore.

13. Investitor bo najugodnejšega ponudnika izbral predvidoma do 1. 10. 2023.

14. Investitor ni zavezan sprejeti nobene ponudbe in v zvezi s tem razpisom do ponudnikov ne prevzema in nima nobenih obveznosti. Vsak ponudnik sam nosi stroške priprave in sestave ponudbe.

Podčetrtek, 9. 8. 2023     
direktor družbe: Florjan Vasle, univ. dipl. ekon.

Podatki o družbi

OSNOVNI PODATKI O DRUŽBI

Firma družbe: Terme Olimia d.d.
Sedež družbe: Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek
Identifikacijska številka za DDV: SI26743922
Matična številka: 5090822
Glavna šifra dejavnosti: 55.100 Dejavnost hotelov in podobnih obratov

TRANSAKCIJSKI RAČUN

NLB d.d. SI56 0223 4001 0397 381
Banka Intesa Sanpaolo d.d. SI56 1010 0004 4541 813

Odgovorna oseba: Florjan Vasle, direktor

Kontaktna oseba za informacije javnega značaja: Vasja Čretnik, prokurist družbe

Predsednik nadzornega sveta: Zlatko Vili Hohnjec