Informacije za vlagatelje

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

Terme Olimia, 6. 9. 2023

Na priloženih povezavah objavljamo informacijo o spremembi pomembnih deležev v družbi TERME OLIMIA d. d. v skladu s 147. členom ZTFI-1.

Obvestilo SDH d.d. o spremembi pomembnih deležev (pdf)

Obvestilo Slovenske železnice d.o.o. o spremembi pomembnega deleža (pdf)

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

Terme Olimia, 27. 7. 2023

Na podlagi 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Terme Olimia d.d. obvešča, da je prejela od Slovenskega državnega holdinga, d.d., Mala ulica 5, 1001 Ljubljana in od družbe Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, obvestilo o spremembi pomembnih deležev.

Obvestili sta dostopni na priloženih povezavah.

OBVESTILO ZA JAVNOST, za SDH d.d. (pdf)

OBVESTILO SDH D.D. (pdf)

OBVESTILO ZA JAVNOST, za Slovenske železnice d.o.o.(pdf)

OBVESTILO SLOVENSKE ŽELEZNICE d.o.o. (pdf)

OBVESTILO O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

Terme Olimia, 30. 12. 2022

Na priloženih povezavah objavljamo informacijo o spremembi pomembnih deležev v družbi TERME OLIMIA d. d. v skladu s 147. členom ZTFI-1.

OBVESTILO ZA JAVNOST (pdf)

OBVESTILO SDH D.D. (pdf)

 

ODLOČBA O PREVZEMU

Terme Olimia, 17. 5. 2021

Na spodnji povezavi je dostopna odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev o izidu prevzema.

Odločba Agencije za trg vrednostnih papirjev o prevzemu (pdf)

MNENJE POSLOVODSTVA GLEDE PREVZEMNE PONUDBE

Terme Olimia, 19. 4. 2021

Na spodnji povezavi je dostopno mnenje poslovodstva:

Mnenje poslovodstva glede prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Terme Olimia d.d.

OBVESTILO O OBJAVI PREVZEMNE PONUDBE

Terme Olimia, 10. 4. 2021

Na spodnjih povezavah najdete informacije povezane s prevzemno ponudbo za odkup delnic Term Olimia d.d.

Prevzemna ponudba za odkup delnic Term Olimia d.d.

Prevzemna ponudba in prospekt za odkup delnic Term Olimia d.d.

Obrazec za sprejem ponudbe

obvestilo o spremembi pomembnih deležev

Na podlagi 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Terme Olimia d.d. obvešča, da je prejela dne 10. 3. 2021 od Slovenskega državnega holdinga, d.d., Mala ulica 5, 1001 Ljubljana in od Nove Kreditne banke Maribor, d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, obvestilo o spremembi pomembnih deležev.

Obvestili sta dostopni na priloženih povezavah.

Obvestilo NKBM d.d. o spremembi pomembnega deleža 9.3.2021

Obvestilo SDH d.d. o spremembi pomembnega deleža 9.3.2021

KOMPETENČNI PROFIL ČLANOV NADZORNEGA SVETA

obvestilo o spremembi pomembnega deleža

Na podlagi 147. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov družba Terme Olimia d.d. obvešča, da je prejela dne 22. 7. 2019 od Slovenskega državnega holdinga, d.d., Mala ulica 5, 1001 Ljubljana in od Nove kreditne banke Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, obvestilo o spremembi pomembnih deležev.

Obvestili sta dostopni na priloženih povezavah.

Obvestilo SDH d.d. o spremembi pomembnega deleža (PDF)

Obvestilo NKBM d.d. o spremembi pomembnega deleža (PDF)

Politika upravljanja družbe Terme Olimia d.d.

Uprava družbe in Nadzorni svet družbe Terme Olimia, d.d. sta dne 18. 4. 2019 sprejela Politiko upravljanja družbe Terme Olimia, d.d.

S politiko upravljanja uprava in nadzorni svet družbe določata poglavitne usmeritve upravljanja družbe, ki je v skladu z vizijo, s poslanstvom, z vrednotami ter s poslovnimi načrti in drugimi dokumenti, ki opredeljujejo razvojne usmeritve družbe.

Na spodnji povezavi preverite katere informacije so na voljo.

Politika upravljanja družbe Terme Olimia (PDF)

Izjava o skladnosti s kodeksom upravljanja za leto 2018

Družba v dokumentu predstavlja odstopanja od posameznih priporočil uporabljenega kodeksa upravljanja kot sestavni del Izjave o upravljanju družbe v skladu z ZGD-1, katera je vključena v Letno poročilo družbe Terme Olimia d.d. in Konsolidirano letno poročilo skupine Terme Olimia za leto 2018.

Izjava o skladnosti s kodeksom upravljanja za leto 2018 (PDF)

Kodeks upravljanja Term Olimia d.d.

Kodeks upravljanja Term Olimia d.d. (v nadaljevanju Kodeks) je kot priporočilo dobre prakse namenjen delničarjem družbe, upravi družbe in nadzornemu svetu družbe Terme Olimia d.d. (v nadaljevanju družbe).

Kodeks je izdelan na osnovi izhodišč Kodeksa upravljanja za nejavne družbe, ki so ga sporazumno oblikovali in sprejeli Združenje nadzornikov Slovenije v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter hkrati upošteva vse posebnosti družbe glede osnovnih mehanizmov upravljanja.

Kodeks upravljanja Term Olimia d.d. se je uporabljal do 31. 12. 2017.
Od 1. 1. 2018 družba uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel Slovenski državni holding d.d. (SDH) in je dostopen na spletni strani izdajatelja.

Kodeks upravljanja Term Olimia d.d. (PDF)

Politika komuniciranja z delničarji

Družba omogoča delničarjem poleg komuniciranja na skupščini tudi medletno obveščanje na pisno zahtevo posameznega delničarja.

Na spodnji povezavi preverite katere informacije so na voljo.

Politika komuniciranja z delničarji (PDF)

Izjave o neodvisnosti članov nadzornega sveta